Aktuellt

 • PA Resources AB i likvidation

  Aktieägarna beslöt på bolagsstämman den 27 september 2016 att PA Resources AB skulle träda i likvidation. Likvidationen verkställdes per den 4 oktober 2016. Advokat Christian Bergqvist, Wistrand Advokatbyrå, är förordnad till likvidator.
  Styrelsens avgåenderedovisning enligt 25 kap. 33§ Aktiebolagslagen har upprättats och är för närvarande föremål för revision. Årsredovisning per 2016-12-31 är under utarbetande. Bägge dessa dokument kommer att läggas fram på årsstämman, som planeras att hållas under juni månad.
  Under likvidationen har kallelse på okända borgenärer utfärdats.
  Bolagets tillgångar i Tunisien har avvecklats genom tidigare beskriven försäljning till ETAP, vilken slutförts i december 2016. Köpeskillingen för de försålda tillgångarna har emellertid inte kunnat utbetalas till PA Resources AB i den utsträckning som tidigare förväntats. Detta eftersom tunisiska staten ålagt dotterbolagen med verksamhet i Tunisien betydligt högre skattedebiteringar än vad som tidigare förutsatts. Två skatteprocesser pågår för närvarande om detta i tunisisk domstol.
  Om dotterbolagen vinner full framgång vid skatteprocesserna bör fordringsägare enligt kategori A kunna erhålla i det närmaste full betalning för sina fordringar. Inte ens i detta scenario förväntas dock tillgångarna räcka till betalning till fordringsägare under kategori C. Någon utdelning till aktieägarna kan under alla omständigheter inte påräknas.
  Mot bakgrund av den ovan beskrivna situationen i Tunisien går det i dagsläget inte att förutsäga när likvidationen kan avslutas, men det är högst osannolikt att det kan ske under innevarande år. Aktieägarna bör därför räkna med att likvidationen kan avslutas tidigast under 2018.

 • Uppdatering om försäljningsprocessen i Tunisien


  I maj 2016 offentliggjorde PA Resources AB ( "Bolaget") att dess helägda dotterbolag, PA Resources Tunisia Limited, HydrocarburesTunisie Didon Limited, Hydrocarbures Didon Jersey Limited och HydrocarburesTunisie Corporation, har tecknat ett försäljnings- och köpeavtal med det tunisiska oljebolaget, Entreprise Tunisienned' Activities Petrolieres (ETAP), om att sälja samtliga sina licensandelar onshore och offshore i Tunisien till ETAP.

  Förra veckan mottog bolaget ett meddelande från Direction Générale de l'Energie (DGE), på uppdrag av den tunisiska regeringen, att godkännande för försäljning till ETAP nu har erhållits från Tunisian Advisory Committee of Hydrocarbons. Baserat på dessa godkännanden kan Energi- och Gruvministern nu underteckna ministerbeslutet om godkännande av överföringen av licensandelarna.

  Bolaget har också fått en förfrågan från ETAP att förlänga tidsfristen för transaktionen till 30 september 2016 för att möjliggöra för den formella processen att slutföras.

  Bolaget förväntar sig att försäljningslikviden erhålls i september och medlen kommer att distribueras till borgenärerna i enlighet med villkoren i ackordsplanen efter avdrag har gjorts för att reglera vissa skatteskulder i bolagets dotterbolag. I överensstämmelse med denna tidsplan inför bolaget nödvändiga åtgärder för att formellt likvidera bolaget, i enlighet med ackordsplanen.

  Betalningar till kategori A och B (prioriterade skulder) gjordes efter försäljningen av Nordsjötillgångarna till Petrogas tidigare i år. Betalningar till kategori A och C planeras ske efter försäljningen till ETAP är slutförd.

  Obligationsinnehavare, tillsammans med andra oprioriterade fordringsägare, hör till kategori C och bör inte förvänta sig att återfå annat än i bästa fall en mycket liten del av sin investering. Aktieägarna bör inte räkna med att få någon utdelning i slutet av processen.

 • PA Resources aktie avnoterad den 18 januari 2016

  Sista dag för handel av aktien var den 15 januari 2016.

  För mer information »
  FAQ » 

Brent oljepris/fat

+/-

Källa: Interactive Data

Kalender