Ordlista olja och energi

Plattform

En installation som används under produktion av olja eller gas och till prospektering. Oljeverksamhet till havs  bedrivs både från bottenfasta och flytande plattformar.

Amplitud
Skillnaden mellan maximal förskjutning av en våg och en punkt utan förskjutning, eller nollpunkten. Den gemensamma symbolen för amplitud är a.

Anomali
En plötslig ökning av seismisk amplitud som kan indikera förekomst av kolväten. Amplitudavvikelser som tyder på förekomsten av kolväten kan bero på plötsliga förändringar i akustisk impedans, till exempel när en gassand ligger bakom ett skiffer, och i så fall används termen synonymt med kolväteindikator. Amplitudavvikelser kan också bero på andra saker.

API densitet (gravity)
En specifik densitetsskala som utvecklats av American Petroleum Institute (API) för att mäta den relativa densiteten av olika petroleumvätskor, uttryckt i grader. Densitet API är graderade i grader på ett hydrometerinstrument och har utformats så att de flesta värden skulle falla mellan 10 ° och 70 ° API gravitation. Ju högre densitet desto bättre är det.

Associerad gas
Naturgas som produceras tillsammans med oljan.

Avgränsningsbrunn
En brunn som borras för att bestämma utsträckningen och omfånget av ett petroleumfynd.

Betingade resurser
Uppskattade utvinningsbara volymer olja och gas från från kända fyndigheter som som bekräftats genom borrning men inte uppfyller kraven på reserver.

Bevisade resurser, 1P
Bedöms till mer än 90 % som utvinningsbara under rådande ekonomiska förhållanden.

Bevisade och sannolika reserver, 2P
Bevisade plus sannolika reserver som bedöms till mer än 50 % som utvinningsbara under rådande ekonomiska förhållanden.

bll (barrel)
Se fat.

Block
Ett lands prospekterings- och produktionsareal är uppdelad i olika block som anger det geografiska läget. I den norska delen av Nordsjön till exempel motsvarar ett block 15 distansminuter på bredden och 20 distansminuter på längden, det vill säga en areal om cirka 575 kvadratkilometer.

Blow-out
Okontrollerat utsläpp av olja, gas eller vatten från en oljebrunn.

BOE (barrels of oil equivalents)
Fat oljeekvivalenter.

BOEPD (barrels of oil equivalents per day)
Fat oljeekvivalenter per dag.

BOPD (barrels of oil per day)
Fat olja per dag.

Borrkrona
Sitter ytterst på borrsträngen och har roterande tänder som borrar sig genom berggrunden.

Borrkärna
Ett cylindriskt prov taget i berggrunden vid borrning, som används för att analysera berggrundens egenskaper och flödessystem

Borrslam
Vätska som används till att smörja och kyla borrkronan och förhindra att väggarna i brunnen kollapsar. Håller strömmen av olja eller gas under kontroll och transporterar grundmassorna till ytan. Vätskan som används är en blandning av vatten eller olja, lera och kemikalier.

Borrsträng
Den borrutrustning som hänger ner i borrhålet. Inkluderar borrhuvud, kragar, borrör, kelly, svängtapp, och andra tillbehör till borrsträngen, såsom stabilisatorer, stötdämpare, brotschar etc.

Borrtorn
Ståltornet där man hissar upp/ned, monterar/demonterar och håller borrsträngen på plats under borroperationen.

Brentolja
En referensolja för de olika oljetyperna i Nordsjön, används som utgångspunkt för prissättning. WTI (West Texas Intermediate) och Dubai är andra referensoljor.

Brunn
Ett hål som borras ned till en reservoar för att leta efter eller utvinna olja eller gas.

Brunnshuvud
Utrustning (uttag, ventiler etc.) som är fastsatt på toppen av en brunn för att förhindra blow-out.

cf (cubic feet)
Se kubikfot.

cm (cubic meters)
Se kubikmeter.

CNG (Compressed natural gas)
Internationell beteckning för torr gas eller naturgas under tryck i tankfartyg.

Cost oil
Den andel av producerad olja som används för att täcka löpande driftskostnader och för att återkräva tidigare prospekterings-, utvärderings- och utbyggnadskostnader.

Fackling
Kontrollerad bränning av gas som måste släppas ut av säkerhetsmässiga orsaker vid en oljeproduktionsanläggning. Tillämpas när man inte har möjlighet att tillvarata gasen.

Farma ut/farma in
Innehavaren av andelar i en oljelicens kan överlåta (farma ut) andelar till ett annat bolag i utbyte mot att detta bolag övertar delar av arbetsåtagandet på licensen, till exempel bekostar en borrning eller en seismisk undersökning inom en viss tid. I gengäld får det inbjudna bolaget del i eventuella framtida intäkter. Om villkoren uppfylls får bolaget behålla licensandelarna, om inte tas andelarna tillbaka av den ursprungliga innehavaren. Detta kallas för att ”farma in” och ”farma ut”. Vanligt är att engelskans ”farm in” och ”farm out” används.

Fat
Oljeproduktion uppges ofta i antal fat per dag (barrel per day). Ett fat olja = 159 liter, 0,159 kubikmeter. På engelska används förkortningen bll (barrel) eller stb (stock tank barrel) om fat.

Fat oljeekvivalenter
Volymenhet för petroleumprodukter. Används när olja, gas och NGL ska summeras. Förkortas BOE på engelska. Se även oljeekvivalenter.

FPSO-fartyg
Ett fartyg som används för produktion, lagring, service och avlastning på ett oljefält till havs. Förkortningen är på engelska och står för Floating, Production, Storage and Offloading.

FDPSO-fartyg
Är ett FPSO-fartyg med borrkapacitet. Förkortningen är på engelska och står för Floating, Drilling, Production, Storage and Offloading. Används på Azuritefältet i Republiken Kongo.

Fyndighet
En eller flera förekomster av olja eller gas som bekräftats av tester, provtagning eller loggning.

Förekomst

Ansamling av petroleum i en geologisk enhet. Avgränsas av bergarter, kontaktyta mellan petroleum och vatten eller en kombination av dessa.

Förgreningsträd (Christmas tree)
Är ett kontrollsystem för flöden vid ytan, som är en del av brunnshuvudet. Det innehåller huvudventil, choke och annan flödeskontroll samt ventiler till produktionssystemet för just den brunnen. Kallas även för produktionsträd

Förkastning
En spricka i berggrunden där en förskjutning har skett av ett block av berg relativt ett annat block.

Gasfält
Ett fält som innehåller naturgas, men bara mindre mängder olja. Gasen kan innehålla större eller mindre mängder kondensat som skiljs ut som vätska när gasen produceras (trycket och temperaturen faller).

Gas:olja proportion
Antal kubikfot naturgas som produceras per varje fat olja.

GSm3
Giga standard kubikmeter. Volymenhet för gas. Motsvarar 1 miljard kubikmeter gas vid lufttrycket 1,01325 bar och 15 °C.

Hydrokarboner
Även kolväten. Ämnen sammansatta av grundämnena väte (hydrogen, H) och kol (karbon, C). Om en förekomstvhuvudsakligen innehåller lätta hydrokarboner är de oftast i gasform och reservoaren kallas då ett gasfält. Är det i huvudsak tyngre hydrokarboner så är de i vätskeform och reservoaren kallas för oljefält. Under vissa betingelser kan det finnas båda typer i reservoaren, då ligger gasen som en kappa över oljan. Olja innehåller alltid en viss del lätta hydrokarboner som frigörs vid produktion, så kallad associerad gas.

Injektionsbrunn
En brunn där gas eller vatten sprutas in för att ge tryckstöd i en reservoar. Genom att injicera gas eller vatten (eller både och) kan man öka utvinningsgraden, eftersom trycket upprätthålls av injektionen förs hydrokarbonerna in i produktionsbrunnen.

Jackup borrigg
En typ av installation som används vid borrning av oljebrunnar till sjöss. Står fast förankrad på havsbotten.

Jura
En geologisk period från ungefär 141 till 195 miljoner år sedan.

Koncessionsrunda
Tilldelningen av licenser i ett land sker genom en koncessionsrunda i statliga myndigheters regi.

Kondensat
En blandning av de tyngre delarna i naturgasen, det vill säga pentan, hexan, heptan osv. Är flytande vid atmosfäriskt tryck. Kallas även naturbensin eller nafta.

Kontinentalsockel
En gradvis, snabbt djupnande havsbotten på en kontinentalplatta. Ligger i allmänhet på 0-500 meters djup och avslutas i en kontinentalbrant.  Havsområdet mellan Storbritannien, Danmark och Norge är ett exempel på en kontinentalsockel.

Krita
Krita är en mjuk, vit, porösa sedimentära bergarter, en form av kalksten som består av mineralet kalcit. Även en geologisk period från ca 65 till 141 miljoner år sedan.

Kubikfot
Volymenhet för gas. Anges oftast i miljarder kubikfot.

Kubikmeter
Volymenhet för gas. Anges oftast i miljarder kubikmeter.

Källformation
Den geologiska formation där oljan och gasen bildades och har sin källa.

Leads
Leads är möjliga ansamlingar av hydrokarboner där mer geologisk data behöver samlas in och analyseras innan de kan kallas för ett prospekt på vilket borrning anses vara möjlig att genomföra.

Licens
Tillstånd att leta efter och producera olja och gas. Olje- och naturgastillgångar ägs av det land i vilket fyndigheten finns. Oljebolagen erhåller tillstånd av respektive lands myndighet att prospektera efter samt utvinna olja och naturgas. Dessa tillstånd kan kallas för koncession, tillstånd, produktionsdelningsavtal eller licens beroende på vilket land det handlar om. En licens består vanligtvis av två delar; en prospekteringslicens och en produktionslicens.

LNG (Liquified natural gas)
Flytande torr gas, huvudsakligen metan, som övergått till flytande form vid nedkylning till minus 163 °C vid atmosfäriskt tryck. Ett ton LNG motsvarar cirka 1 400 kubikmeter gas. LNG transporteras med specialfartyg.

Loggdata
Resultatet av undersökningar som samlar in data från borrkärnan och omkringliggande bergsformationer, som normalt sett består av spår och kurvor. Dessa tolkas för att ge information om förekomsten av olja, gas och vatten.

Lätt råolja
Råolja som har en hög densitet API. Lätt olja behöver inte så mycket specialiserad behandling under raffinering och kostnaderna är därför lägre jämfört med tung olja. Dessutom är lätt olja mindre förorenande när de används. Det befaller därför högre priser vid försäljning. Tung olja strömmar långsamt genom en reservoar och innehåller tyngre beståndsdelar, metaller eller svavel. Det är därför svårare att producera än lättare olja och förbränningen är mer förorenande.

Mantel
Stålöverbyggnaden på en oljeplattform till havs.

Mellersta Jura
Mellersta jura är den andra epoken i juraperioden. Den varade från 176 till 161 miljoner år sedan och är synlig i vissa nivåer i bergrunden.

Miocen
Miocen är en geologisk epok Neogene Period och sträcker sig från cirka 23,03 till 5,332 miljoner år sedan och är synlig i vissa nivåer i bergrunden.

Naturgas
En blandning av gasformiga hydrokarboner som finns i berggrunden, vanligtvis 60-95 procent metan.

Net Entitlement-andel
Den andel av produktion, intäkter eller reserver och resurser som tillfaller ett oljebolag efter avdrag av royalties och andra skatter.

Nettozon
Den sektion av reservoaren netto som bidrar till produktion.

NGL (Natural gas liquids)
Våt gas som består av tre olika gaser: etan, propan och butan, samt små mängder tyngre hydrokarboner. Är delvis flytande vid atmosfäriskt tryck. NGL transporteras med specialfartyg.

Observationsbrunn
En brunn som är utrustad med trycksensorer och annan mätutrustning för att samla in ytterligare information om en reservoar.

Offshore
Beteckning för verksamhet till havs.

Oljemättnad
Andelen hålrum i reservoarstenen som innehåller hydrokarboner i vätskeform vid reservoarförhållanden (reservoarvätsketryck och reservoarvätsketemperaturförhållande.)

Onshore
Beteckning för verksamhet på land.

Oljeekvivalenter (o.e)
Volymenhet som används när olja, gas och NGL ska summeras. Begreppet är knutet till den energimängd som frigörs vid förbränning av olika petroleumsorter. Eftersom oljeekvivalenten beror på energimängden, så är den inte konstant utan olika konverteringsfaktorer används. I ”Oil Field Units” är 5 800 kubikfot gas = 1 fat oljeekvivalenter. Enligt norska Oljedirektoratets definition är 1 000 standard kubikmeter gas = 1 standard kubikmeter oljeekvivalent.

Operatör
Ett företag som på uppdrag av ett eller flera företag i ett partnerskap, och efter godkännande av landets myndighet, leder arbetet på en olje- och gaslicens eller ett fält.

OSS-fartyg
Ett fartyg som används för lagring och service på ett oljefält. Förkortningen står för Oil Storage Service.

Permeabilitet (genomtränglighet)
En egenskap i berget som indikerar förekomst av flödeskanaler inom berget. Ju större permeabilitet, desto större förekomster av flödeskanaler, och desto lättare kommer vätskan att flöda genom berget.

Petroleum
Samlingsbeteckning för hydrokarboner, oavsett om de är i fast, flytande eller gasformigt tillstånd.

Plattform
En installation som används under produktion av olja eller gas och till prospektering. Oljeverksamhet till havs  bedrivs både från bottenfasta och flytande plattformar.

Porositet
Porositeten hos ett bergmaterial bestäms genom att mäta mängden hålrum inuti, och avgöra hur stor andel av den totala volymen av materialet som består av hålrum.

Producerat vatten
Är det vatten som pumpas upp ur en oljebrunn tillsammans med olja, gas eller andra kolväten. Vattnet särskiljs från kolvätena och renas innan det pumpas ned i reservoaren igen eller tas om hand på annat sätt.

Produktionsdelningsavtal
Se licens.

Produktionsbrunn
En brunn som används för att utvinna petroleum från en reservoar.

Profit oil
Den återstående andelen av oljan som produceras efter att royalty har betalats och kostnadstäckning har skett via ”cost oil” (se begreppet ovan). “Profit oil” delas i enlighet med produktionsdelningsavtalet och licensandel.

Prospekteringsbrunn
En gemensam beteckning på undersöknings- och avgränsningsbrunnar som borras vid prospektering efter olja och gas, för att få fakta om petroleumets kvalitet, berggrundens beskaffenhet, reservoarens utbredning och placering etc.

Prospekteringsmodell (play)
En konceptuell modell som används för att analysera ett geografiskt och stratigrafiskt avgränsat område där flera geologiska faktorer måste uppträda tillsammans för att producerbara volymer ska vara möjliga att bevisa. Dessa faktorer är en fungerande reservoar, en trapp (försegling), en mogen källbergart, migrationsvägar, och att förseglingen bildades innan migrationen av hydrokarboner upphörde.

Riser
Ett rör som transporterar vätska upp från brunnen till produktionsplattformen. Under borrning, skyddar det istället borrsträngen från omkringliggande material.

Raffinaderi
Anläggning där råolja förvandlas till förädlade produkter som bensin, motorolja och bitumen. Reservoar En  ansamling av olja eller gas i en porös bergart, till exempel sandsten eller kalksten.

Reservoar
Det sedimentära berg inom vilket hydrokarboner kan lagras som en följd av förekomsten av porositet och från vilken hydrokarboner kan produceras som en följd av förekomsten av permeabilitet.

"Riser"
Ett rör som transporterar vätska upp från brunnen till produktionsplattformen. Under borrning, skyddar det istället borrsträngen från omkringliggande material.

Riskade prospektiva resurser
Bedömnda ansamlingar av hydrokarboner som ännu inte har bevisats med borrning. Även resurser i så kallade leads ingår. Hänsyn har tagits till sannolikheten för fynd.

Råolja
Den olja som produceras ur en reservoar sedan associerad gas tagits bort genom separation. Råoljan är ett fossilt bränsle som bildats av växt- och djurmaterial för flera miljoner år sedan.

Rörfodring (casing)
Stålrör som förs ned i brunnshålet efter borrningen. Röret fyller olika funktioner, såsom isolering av brunnshålet från omliggande tryck, föroreningar eller oönskade vätskor, samtidigt som det skyddar ytan från föroreningar nere i brunnen. I allmänhet ger höljet en kontroll av miljön i brunnen.

Sandsten
En sedimentär bergart, vars korn framförallt är av sandstorlek. Termen används ofta för att antyda konsoliderad sand eller en sten bestående av övervägande kvartssand, även om den ofta innehåller fältspat, stenfragment, glimmer och många andra mineralkorn som hålls samman med kiseldioxid eller en annan typ av cement. Den relativt höga porositeten och genomsläppligheten av sandsten gör den till en bra bergart i reservoarer.

Seismik
Seismiska undersökningar görs för att kunna beskriva geologiska strukturer i berggrunden. Ljudsignaler (skott) sänds från markytan eller havsytan och reflektionerna fångas upp av särskilda mätinstrument. Används bland annat för att lokalisera förekomster av hydrokarboner.

Sidobrunn/sidoborrning
Borrning från en existerande brunnsbana till ett nytt mål för brunnen.

Sm3
Volymenhet för gas. Standard som utgår från volymen vid lufttrycket 1,01325 bar och 15°C.

Spudda
Att påbörja borrning.

Stratigrafi (formationslära)
En gren inom geologin som studerar berglager och skiktning av berg (stratifiering). Det används främst i studier av sedimentära och skiktade vulkaniska bergarter.

Söt råolja
Råolja som innehåller låga halter av svavelföreningar, speciellt svavelväte [H2S] och koldioxid. De anläggningar och den utrustning som krävs för att hantera söt råolja är betydligt enklare än de som krävs för andra potentiellt frätande typer av råolja.

Terminal
En landbaserad anläggning som tar emot och lagrar råolja och andra produkter från oljeproduktion till havs. Transport till terminalen sker med fartyg eller genom rörledning (pipeline).

Ton olja
Ett ton olja motsvarar cirka 7,5 fat, beroende på oljans täthet.

Torr brunn
En prospekterings- eller utbyggnadsbrunn som inte påträffar kommersiella volymer hydrokarboner.

Trapp (försegling)
En trapp är en geologisk struktur eller ett stratigrafiskt kännetecken som håller kvar hydrokarbonerna i en reservoar. Det kan vara en annan bergart med noll permeabilitet, olikformigheter, veckningar, förkastningar etc i bergrunden som förhindrar hydrokarbonerna från att lämna reservoaren.

Trycktest
Ett trycktest görs i en brunn, genom att flödet först sätts igång följt av ett driftstopp, där tryckökningens hastighet registreras efter avstängningen. Insamlad data analyseras för bestämning av borrhålets och reservoarens egenskaper.

Tung råolja
Tung olja strömmar långsamt genom en reservoar och innehåller tyngre beståndsdelar, metaller eller svavel. Det är därför svårare att producera än lättare olja och förbränningen är mer förorenande.

Undersökningsbrunn
Den första brunnen som borras vid prospektering efter olja och gas på en ny definierad geologisk struktur (ett prospekt).

Utvinningsgrad
Ett procenttal som anger hur stor mängd av de påvisade, befintliga reserverna som det är möjligt att producera.

Working Interest (Licensandel)
Den andel av produktion, intäkter eller reserver och resurser som tillfaller oljebolaget före skatt, royalty och andra reduceringar.