Hantering av olyckor och kriser

PA Resources genomför åtgärder för att förhindra uppkomsten av olyckor och tillbud som till exempel bränder, oavsiktliga utsläpp av föroreningar, sjö- eller helikopterolyckor och dödsfall. Om en olycka eller incident skulle inträffa, kan den påverka människa, miljö och samhälle mycket negativt.

Hanteringen steg för steg

  1. Säkerhetsbedömningar och riskbedömningar genomförs inför till exempel borrningar, seismiska studier eller utbyggnad av ett fält för att kartlägga potentiella risker.
  2. Krishanteringsplaner tas fram som bland annat fördelar ansvar.
  3. Åtgärder vidtas och medarbetare utbildas för att minimera att olyckor eller incidenter inträffar.
  4. Krisövningar genomförs med medarbetarna och ibland tillsammans med operatör eller underleverantör inför specifika projekt.
  5. Krishanteringsplaner revideras med utgångspunkt i erfarenheter från övningar.
  6. Säkerhetsinspektioner genomförs på produktionsanlägg-ningarna för att kontrollera att utrustning och rutiner följer regler och riktlinjer.

PA Resources har därför en hög krisberedskap på plats. Koncernen, liksom varje region, har krishanteringsplaner för verksamheter där PA Resources är operatör, som visar hur en kris ska hanteras. Krisövningar och värderingar av risker genomförs inför olika projekt. På olje- och gaslicenser där ett annat företag är operatör, ansvarar de för krishanteringen
vid anläggningen.