Arbetsmiljö

Ett av de viktigaste arbetsområdena när det gäller socialt ansvar är att säkerställa hälsa och säkerhet för anställda och underleverantörer samt att minimera risken för olyckor och tillbud. PA Resources fortsätter att arbeta aktivt med utbildning och förebyggande insatser på arbetsmiljöområdet.

Viktigaste arbetsverktygen:

  • Hälso- och säkerhetsbedömningar på produktionsanläggningar och inför borrningar och seismiska studier
  • Utbildningar och övningar för medarbetarna
  • Upprätthålla policys, riktlinjer, rutiner och checklistor
  • Inspektioner och genomgångar av säkerhetsutrustning, arbetsmetoder och rutiner
  • Mätning och uppföljning av arbetsplatsrelaterade skador och incidenter samt våra medarbetares hälsa

PA Resources har mätt och redovisat statistik på hälsa och säkerhet sedan 2006. I slutet av 2009 infördes ett mer omfattande rapporteringssystem.

Under de senaste fem åren har inga arbetsrelaterade dödsfall inträffat vid någon av de anläggningar där PA Resources är operatör och inte heller några allvarliga incidenter eller olyckor. I tabellen nedan visas nyckeltal för arbetsmiljörelaterade områden.

Arbetsmiljö*  Operatör Enhet 2013      2012     2011    2010    
Totalt antal arbetstimmar 

PA Resources**

Timmar

271 893

200 692 437 853 335 200
  Övriga Timmar 4 044 225 3 516 890 3 557 280 3 306 970
Dödsolyckor  PA Resources**
Antal
0 0 0  0
 
Övriga Antal 0 0 0 0
Incidenter med förlorad
arbetstid
som följd 
PA Resources**
Antal 1 0 0  2
 
Övriga Antal 1 4 2 1

Skadefrekvens 
(TRIR) ***

PA Resources** Antal/miljon
arb.tim.
3,68 0,0 0,0  5,9
  Övriga  Antal/miljon
arb.tim.
0,25 1,41 0,56 0,30


* Totalt på samtliga anläggningar och licenser där PA Resources äger andelar 

** PA Resources anställda och underleverantörer
*** Antal olyckor per 1 miljon arbetstimmar. Olyckor inkluderar dödsfall, fall med begränsad eller förlorad arbetstid och fall som kräver medicinsk behandling