Pressmeddelande

Ladda ner pdf 2015-10-26 08:30

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

FÖRSTA NIO MÅNADERNA

 • Koncernens intäkter uppgick till 210 (515) MSEK
 • EBITDA uppgick till 454 (327) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 829 (-212) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 7,32 (-1,87) SEK
 • Periodens resultat påverkades av jämförelsestörande poster om 1 093 (0) MSEK

TREDJE KVARTALET

 • Koncernens intäkter uppgick till 29 (155) MSEK
 • EBITDA uppgick till 3 (104) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till 609 (-138) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 5,38 (-1.22) SEK
 • Periodens resultat påverkades av jämförelsestörande poster om 630 (0) MSEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Företagsrekonstruktionen förlängdes till den 28 september.
 • PA Resources höll sin ordinarie bolagsstämma den 28 juli 2015 och en ny styrelse valdes in.
 • PA Resources offentliggjorde sin rekonstruktionsplan och lämnade in begäran om ackordsförhandling.
 • PA Resources obligationsägare godkände rekonstruktionsplanen.
 • Aktieägarna har kallats till extra bolagsstämma (andra kontrollstämman) den 27 oktober 2015 där en kontrollbalansräkning kommer läggas fram.
 • Som följd av fortsatt osäkerhet kring tillgången på långsiktig finansiering valde PA Resources styrelse att upprätta bolagets delårsbokslut utan antagandet av fortlevnadsprincipen per den 30 september 2015.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Stockholms tingsrätt fastställde ackordet under rekonstruktionsplanen och beviljade PA Resources ansökan att företagsrekonstruktionens upphör.
 • Företagsrekonstruktionen upphörde den 24 oktober när ackordet vann laga kraft.

FINANSIELLA NYCKELTAL

jul-sep jan-sep Helår
2015 2014 2015 2014 2014
Genomsnittlig produktion, fat/dag 1 100 3 100 1 900 3 200 3 100
Intäkter, MSEK 29 155 210 515 603
EBITDA, MSEK 3 104 454 327 -481
EBITDA marginal, % 9% 67% 216% 64% -80%
Rörelseresultat, MSEK -1 737 48 -1 323 189 -2 667
Periodens resultat, MSEK 609 -138 829 -212 -2 957
Resultat per aktie före utspädning, SEK 5,38 -1,22 7,32 -1,87 -26,13

FINANSIELL KALENDER

Extra bolagsstämma                                              27 oktober 2015
Bokslutskommuniké (januari-december)                     3 februari 2016

KONTAKT

För frågor angående rapporten, kontakta:

Tomas Hedström, CFO
+46 8 545 211 50
ir@paresources.se

Mark McAllister, President and CEO
+46 8 545 211 50
ir@paresources.se

OFFENTLIGGÖRANDE

Informationen i denna delårsrapport är sådan som PA Resources ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2015 kl 08:30 CET.

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Tunisien. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.