Pressmeddelande

Ladda ner pdf 2015-07-17 08:00

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

FÖRSTA HALVÅRET

 • Koncernens intäkter uppgick till 181 (359) MSEK
 • EBITDA uppgick till 451 (223) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 219 (-74) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 1,94 (-0,66) SEK

ANDRA KVARTALET

 • Koncernens intäkter uppgick till 69 (181) MSEK
 • EBITDA uppgick till -9 (106) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -69 (-26) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,61 (-0,23) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Gunvor Group meddelade PA Resources sin avsikt att inte bidra med ny, långsiktig finansiering.
 • Gunvor Group lämnade in ansökan om konkurs i PA Resources den 7 april och återkallade sedan ansökan den 15 april.
 • Ett borgenärssammanträde hölls den 15 april varvid Stockholms tingsrätt beslutade att rekonstruktionen skulle fortsätta till och med den 29 juni.
 • PA Resources senarelade publiceringen av årsredovisningen och årsstämman till 24 juni respektive 28 juli.
 • Jérôme Schurink avgick som ledamot och ordförande för styrelsen i PA Resources AB. Philippe Probst utsågs till tillförordnad ordförande.
 • PA Resources har nått en överenskommelse med sina långivare gällande finansieringen för 2015.
 • PA Resources har lämnat in en begäran om förlängd företagsrekonstruktion med ytterligare tre månader.

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Stockholms tingsrätt beviljade PA Resources ansökan om förlängd rekonstruktion till den 28 september 2015.

Finansiella nyckeltal

apr-jun jan-jun Helår
2015 2014 2015 2014 2014
Genomsnittlig produktion, fat/dag 1 200 3 200 2 300 3 300 3 100
Intäkter, MSEK 69 181 181 359 603
EBITDA, MSEK -9 106 451 223 -481
EBITDA marginal, % -13% 58% 249% 62% -80%
Rörelseresultat, MSEK -13 67 414 141 -2 667
Periodens resultat, MSEK -69 -26 219 -74 -2 957
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,61 -0,23 1,94 -0,66 -26,13

finansiell kalender

Årsstämma 2015                                                  28 juli 2015
Delårsrapport Kv 3 (januari-september)               28 oktober 2015
Bokslutskommuniké (januari-december)              3 februari 2016        

Kontakt

För frågor angående rapporten, kontakta:

Tomas Hedström, CFO
+46 8 545 211 50
ir@paresources.se

Mark McAllister, President and CEO
+46 8 545 211 50
ir@paresources.se

OFFENTLIGGÖRANDE

Informationen i denna delårsrapport är sådan som PA Resources ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2015 kl 08:00 CET.

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Tunisien. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se