Obligationslån

Innehavare av PA Resources ABs SEK- och NOK-denominerade obligationer har den 29 september 2015 genom skriftligt förfarande för SEK-obligationen och ett obligationsägarmöte för NOK-obligationen godkänt de villkorsändringar som ligger till grund för den av bolaget och rekonstruktören föreslagna rekonstruktionsplan som offentliggjordes den 9 september 2015. 

Vid ackordsförhandlingar den 2 oktober 2015 vid Stockholms tingsrätt, valde en kvalificerad majoritet av borgenärerna att stödja det ackordsförslag som PA Resources AB och rekonstruktören lagt fram varigenom tingsrätten kunde fastställa ackordet. Beslutet vann laga kraft den 24 oktober 2015.

För att ta del av villkoren hänvisas till rekontruktionsplanen.


Icke säkerhetställt
obligationslån, 900 MNOK

Icke säkerställt
obligationslån 1 000 MSEK

Emissionsdatum

5 april, 2011 7 oktober, 2013

Förfallodatum

5 april, 2016 3 mars, 2016
Emissionsbelopp och valuta 900 MNOK 1 000 MSEK
av vilket 750 MSEK emitterat 
Säkerhet Ej säkerhetsställt Ej säkerhetsställt
Emittent PA Resources AB (publ) PA Resources AB (publ)
Långivare Obligationsinnehavare Obligationsinnehavare
Ränta Fast kupong @ 12,25% Fast kupong @ 13,5%
Skuldstruktur Amorterande 2013: 90 MNOK, 2014: 135 MNOK, 2015 135 NOK Ingen amortering
Utestående belopp 675 MNOK 750 MSEK
Ändamål Refinansiering av utestående lån och allmänna koncernändamål Refinansiering av utestående lån och allmänna koncernändamål
ISIN NO 001 060572.8 SE 0005392834
Listing na na


Dokument NOK obligation (finns endast på engelska):
Terms and Conditions
Amendment agreement
Subsequently amended NOK Bond Terms and Conditions.pdf

 

Dokument SEK obligation (finns endast på engelska):
Terms and conditions
Amended SEK Bond Terms and Conditions.pdf