Företagsrekonstruktion avslutad

Den 26 mars 2015 ansökte PA Resources AB om företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt enligt lagen om företagsrekonstruktion (1996:764). Den 27 mars 2015 beviljades ansökan och advokat Lars Söderqvist vid Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB utsågs till rekonstruktör. Borgenärssammanträde kallades till den 15 april 2015 vid Stockholms tingsrätt. Den 12 april 2015 meddelade PA Resources största ägare och långivare, Gunvor Group, att man lämnat in en konkursansökan mot PA Resources AB den 7 april, vilken drogs tillbaka den 15 april 2015. Efter borgenärssammanträdet beslutade tingsrätten att tillåta rekonstruktionen att fortsätta till den 29 juni 2015.

Den 22 juni 2015 meddelade PA Resources att man säkrat finansiering för resterande del av 2015 i formen av en kortfristig kredit på USD 7.5 miljoner från en av bolagets befintliga långivare. Därefter lämnade bolaget in en ansökan om förlängd företagsrekonstruktion. Tingsrätten beviljade en förlängning till och med 28 september 2015.

Den 9 september 2015 offentliggjorde PA Resources sin rekonstruktionsplan innehållande bland annat ett ackordsförslag. Samma dag lämnade man även in en begäran om ackordsförhandling till Stockholms tingsrätt. Tingsrätten fastställde datum för ackordsförhandling till den 2 oktober 2015. Den 29 september hölls obligationsägarmöten för innehavare av NOK- och SEK-obligationen och i båda fall valde obligationsägarna att godkänna rekonstruktionsplanen och ackordsförslaget.

På ackordsförhandlingen den 2 oktober 2015 röstade en kvalificerad majoritet av borgenärer för ackordsförslaget varpå tingsrätten kunde fastslå ackordet som vann laga kraft den 24 oktober 2015. I samband med ackordsförhandlingen lämnade PA Resources in en begäran om att företagsrekonstruktionen skulle upphöra. Tingsrätten beviljade begäran och rekonstruktionen upphörde samtidigt som ackordet vann laga kraft.