FAQ

Aktieägare:

Kommer företaget återigen noteras på börsen, om inte - vad kommer att ske?

I enlighet med rekonstruktionsplanen har företaget minskat sina kostnader till det minimum som krävs för att fungera medan dess tillgångar säljs för att betala fordringsägarna. Styrelsen tror inte att det kommer att finnas några pengar tillgängliga för utdelning till aktieägarna i slutet av processen.

När försäljningsprocessen är avslutad är avsikten att formellt likvidera bolaget. Det finns inga planer på att återigen notera företaget.

Nu när mina aktier är avnoterade, vad kommer att hända med dem?

Dina aktier är kvar i din ägo, men de kan inte handlas över börsen. Om du vill köpa eller sälja måste du ordna handeln själv. Kontakta din bank/mäklare/finansiella rådgivare för ytterligare råd.

Observera att enligt uppgifter från Skatteverket och inkomstskattelagen betraktas aktier som avyttrade vid en likvidation eller konkurs.

 

Obligationsinnehavare:

Hur mycket kommer obligationsinnehavarna att erhålla från försäljningen av bolagets tillgångar?

Obligationsinnehavarna kommer, tillsammans med andra oprioriterade fordringsägare, betalas med tillgängligt kassaflöde efter att innehavarna av prioriterade skulder har betalats i enlighet med rekonstruktionsplanen. Bolaget gör en bedömning om hur mycket som kan distribueras till borgenärer i kategori A och C samt vilket kassaflöde som bolaget behöver för att täcka bland annat befintliga skulder. Med tanke på de villkor som uppnåtts i transaktionerna, bör obligationsinnehavarna räkna med att återfå endast en mycket liten del av sin investering.

Mer information om detta ärende kan hittas i rekonstruktionsplanen, i synnerhet i punkterna 6.4 och 8.4.3.

När kommer de att få några pengar?

Detta är fortfarande osäkert och företaget kommer att ge information på sin webbplats när sådan information finns tillgänglig.

Kommer obligationsinnehavarna få någon ränta?

Räntan på obligationerna har utgått med en viss ränta fram till den 26 mars 2015, varefter den utgår med 3% per år. Det är dock högst osannolikt att försäljningen kommer att generera tillräckligt med intäkter för att täcka huvudskulden.

Kan obligationen handlas?

Även om onoterade, kan obligationen handlas (i teorin) manuellt på banker och hos mäklare, även om det är osannolikt att det kommer att finnas en efterfrågan på obligationen.

Vad kommer att hända med obligationen i det långa loppet?

En skuld som inte betalas tillbaka av bolaget i slutet av december 2017 kan konverteras till aktier i bolaget (eller avskrivas) inför avvecklingen. Det är osannolikt att de aktierna har något annat värde än som förlustavdrag.