Styrelse och ledning

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att på bästa möjliga sätt förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning. Styrelsens övervakar vd:s arbete genom löpande uppföljning av verksamheten.

Styrelsens sammansättning
PA Resources styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst åtta suppleanter. Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter (inga suppleanter):

  • Paul Waern, styrelseordförande
  • Mark McAllister
  • Catharina Nystedt-Ringborg

Verkställande direktör
Bolagets VD ansvarar för att sköta bolagets löpande förvaltning, leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt ansvara för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag gällande bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. VD är föredragande vid styrelsemötena.
 

Koncernledning
Från och med verksamhetsåret 2016 innefattar koncernledningen i PA Resources, förutom VD och tillförordnad CFO/affärsutvecklingschef, även dotterbolagschefen för den tunisiska verksamheten/regionchefen för Nordafrika samt bolagsjuristen.