Revisorer

Vid årsstämman i juni 2016 omvaldes Ernst & Young AB som revisionsbolag med den auktoriserade revisorn Björn Ohlsson som huvudansvarig revisor.

Uppgift

Revisorernas uppgift är att granska bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisionen utförs i enlighet med god revisionssed i Sverige.