Ersättningar till ledande befattningshavare

PA Resources ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Styrelsearvoden

Årsstämman i juli 2015 beslutade att styrelsen ska erhålla arvoden uppgående till sammanlagt 550 000 SEK som i sin helhet ska utgå till ordförande. Något arvode till övriga ledamöter ska inte utgå då de är anställda i bolaget..
Vid extrastämman i oktober 2015 valdes Katharina Nystedt-Ringborg och Garrett Soden till styrelseledamöter. Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 160 000 kronor till varje nyvald ledamot.

Utfall jan-dec 2014

  Grundlön
/styrelsearvode (MSEK)
Rörliga ersättningar Övriga förmåner Pensions-kostnader Övriga ersättn. Totalt
Sven A Olsson (f.d.styrelseordförande) 0,1       0,1 
Jèrôme Schurink 0,4    0,4
Nils Björkman (styrelseledamot) 0,3 0,3
Paul Waern (styrelseledamot) 0,3 0,3
Philippe Probst (styrelseledamot) 0,3 0,0 0,3
Philippe Ziegler (styrelseledamot) 0,3 0,3
Mark McAllister (VD) 3,4 0,1 0,5 3,9
Övriga ledande befattningshavare 8,1
0,2 1,4 4,2 14,0

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i PA Resources fastställs av årsstämman. PA Resources ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Fast lön och ersättning ska vara relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den totala ersättningen utgörs av:

  • fast lön
  • rörlig ersättning kopplad till tydligt definierade och mätbara mål som inte får överstiga den fasta lönen som utbetalats under den tidsperiod som den rörliga ersättningen omfattar
  • pensionavsättningar som är avgiftsbestämda
  • andra förmåner som exemelvis tjänstebil eller ersättning för tjänstebil
  • uppsägningslön och avgångsvederlag som inte ska överstiga 18 månadslöner

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2015 överensstämmer med de principer som har tillämpats sedan 2014 - att kretsen som omfattas av förslaget har utökats och omfattar förutom VD och CFO, även prospekteringschefen/regionchefen för Västafrika och Nordsjön, regionchefen för Nordafrika, affärsutvecklingschefen samt bolagsjuristen för PA Resources. Styrelsens fullständiga förslag på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns i rutan till höger.