Ersättningar till ledande befattningshavare

PA Resources ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas.

Styrelsearvoden

Årsstämman i maj 2013 beslutade att styrelsen ska erhålla arvoden uppgående till sammanlagt 1 375 000 SEK. Därav ska styrelsens ordförande erhålla 550 000 SEK och övriga ledamöter 275 000 SEK vardera.

Utfall jan-dec 2013

  Grundlön
/styrelsearvode (TSEK)
Rörliga ersättningar Övriga förmåner Pensions-kostnader Övriga ersättn. Totalt

Hans Kristian Rød (fd styrelse-ordförande)

275      
275
Lars Olof Nilsson (fd styrelseledamot) 137      
137
Per Jakobsson (fd styrelseledamot 137       137
Catharina Nystedt-Ringborg (fd styrelseledamot) 137       137
Sven A Olsson (styrelseordförande) 275       275 
Nils Björkman (styrelseledamot) 137 137
Paul Waern (styrelseledamot) 275 275
Philippe Probst (styrelseledamot) 137 215 352
Philippe Ziegler (styrelseledamot) 137 137
Ledande befattningshavare (VD och CFO) 3 736 491 168 650 1 575  6 620

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i PA Resources fastställs av årsstämman. PA Resources ska erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Fast lön och ersättning ska vara relaterade till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den totala ersättningen utgörs av:

  • fast lön
  • rörlig ersättning kopplad till tydligt definierade och mätbara mål som inte får överstiga den fasta lönen som utbetalats under den tidsperiod som den rörliga ersättningen omfattar
  • pensionavsättningar som är avgiftsbestämda
  • andra förmåner som exemelvis tjänstebil eller ersättning för tjänstebil
  • uppsägningslön och avgångsvederlag som inte ska överstiga 18 månadslöner

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning inför årsstämman 2014 överensstämmer med de principer som hittills har tillämpats, dock att kretsen som omfattas av förslaget har utökats och omfattar förutom VD och CFO, även prospekteringschefen/regionchefen för Västafrika och Nordsjön, regionchefen för Nordafrika, affärsutvecklingschefen samt bolagsjuristen för PA Resources. Styrelsens fullständiga förslag på riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns i rutan till höger.