Bolagsordning

BOLAGSORDNING
PA Resources AB (publ) org.nr. 556488-2180

1. Firma
Bolagets firma är PA Resources AB (publ).

2. Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. Bolagets verksamhet

Bolaget skall självt genom dotterbolag eller genom samarbete med annan, bedriva prospekteringsverksamhet, utvinna olja och gas samt äga och förvalta, inbegripet köpa och sälja, koncessioner, aktier och andelar i bolag som bedriver prospekterings- och utvinningsverksamhet, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Aktiekapitalsgränser
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

5. Antalet aktier
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40.000.000 och högst 160.000.000 st.

6. Styrelse
Styrelsen skall bestå av tre (3) till åtta (8) ledamöter med högst åtta (8) suppleanter.

7. Revisorsgranskning
För granskningen av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall utses ett registrerat revisionsbolag eller en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) suppleanter.

8. Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

9. Föranmälan för deltagande på bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

10. Utomståendes närvaro vid bolagsstämma
Styrelsen äger rätt att besluta att den som inte är aktieägare i bolaget kan, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämman.

11. Fullmaktsinsamling
Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

12. Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

13. Årsstämma
Årsstämma hålls årligen senast inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

a) Val av ordförande vid stämman.

b) Upprättande och godkännande av röstlängd.

c) Godkännande av dagordning.

d) Val av en eller två justeringsmän.

e) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

f) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

g) Beslut om
(i) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
(ii) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
(iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

h) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.

i) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

j) Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter.

k) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

14. Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

___________

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämman den 27 oktober 2015.