Så här styrs PA Resources

PA Resources ser god bolagsstyrning tillsammans med en god riskhantering som centrala delar för en hållbar och lönsam verksamhet. Bolagsstyrningen ska skapa goda förutsättningar för ett aktivt och ansvarstagande ägande och en tydlig struktur och ansvarsfördelning mellan styrelse och bolagsledning. Samtidigt ska bolagsstyrningen bidra till att upprätthålla förtroendet bland aktieägare, partners, kunder, anställda och andra intressenter.

Viktiga interna regelverk

  • Bolagsordningen
  • Styrelsens arbetsordning och vd-instruktion
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
  • Policy dokument och instruktioner

Viktiga externa regelverk

  • Svensk aktiebolagslag
  • Svensk kod för bolagsstyrning
  • Redovisningsregelverk

Figuren nedan illustrerar PA Resources bolagsstyrningsmodell och hur de centrala organen samverkar.

Så här styrs PA Resources